Algemene voorwaarden XY Legal Solutions

Algemene voorwaarden XY Legal Solutions

1.    Definities

 • Dag: Kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Opdrachtnemer: de Besloten Vennootschap XY Legal Solutions, Hierna te noemen XYLS;
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon die diensten/producten van XYLS afneemt dan wel met wie XYLS in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen XYLS en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering;
 • Producten: alle werken, dan wel juridische documenten of enig andere vorm van werken, vervaardigt door XYLS;
 • Templates: Het basisdocument waarop andere documenten vervaardigt door XYLS gebaseerd zijn.

2.    Informatie over XYLS

XYLS is gevestigd aan de Euclideslaan 1, Smart Office unit 3 te Utrecht, postcode 3584 BL. XYLS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73716855. Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons als volgt bereiken:

3.    Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van XYLS zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met XYLS tussen XYLS en Opdrachtgever, waarop XYLS deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van XYLS zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van XYLS niet van toepassing.
 2. Indien van enige bepaling(en) in deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen XYLS en Opdrachtgever.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.    Aanbod en aanvaarding

 1. XYLS doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 2. Offertes en de daarin genoemde bedragen gelden uiterlijk tot de in de offerte aangegeven datum. Bij gebrek aan een concrete datum bedraagt het termijn uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de offerte.
 3. Prijsopgaves in offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) veranderingen, werkzaamheden of prijsstijgingen. XYLS zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Aan het opvragen, opmaken en toezenden van de offerte zijn geen kosten verbonden.
 5. De door XYLS opgemaakte offertes zijn opgesteld aan de hand van informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

5.    Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van XYLS. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of goederen niet verhoogd zonder dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 2. XYLS werkt op basis van een uurtarief. Het uurtarief is gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden. XYLS kan de volgenden uurtarieven berekenen:
 • Basis uurtarief €80 per uur;
 • Uitvoerend juridisch uurtarief €95 per uur;
 • Strategie- en advieswerkzaamheden uurtarief €120 per uur.
 1. XYLS is gerechtigd om in het geval van spoedeisende werkzaamheden het vastgestelde uurtarief te verhogen met een toeslag van maximaal 50% op het overeengekomen uurtarief.

6.    De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen XYLS en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
 2. Pas na ondertekening/accordering van de Overeenkomst tussen XYLS en Opdrachtgever, zal XYLS overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Werknemers van XYLS of derden, ingeschakeld door XYLS, kunnen geen bindende afspraken maken met Opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden XYLS niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van XYLS zijn bevestigd.
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk. XYLS zal bij aanvraag van een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst een nieuwe offerte opmaken. Die Overeenkomst zal wederom op dezelfde wijze als beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel tot stand komen.

7.    Uitvoering Overeenkomst

 1. XYLS staat er te allen tijde voor in dat geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst. De uiterlijke beoordeling of de door XYLS geleverde producten dan wel uitgevoerde diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan XYLS. De Overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van XYLS: XYLS is afhankelijk van verkregen informatie van Opdrachtgever bij het verrichten van werkzaamheden.
 2. XYLS zal bij de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever altijd de hoogste zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Opdrachtgever zal XYLS steeds volledige medewerking verlenen en tijdig alle nuttige en nodige informatie verschaffen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. In geval van spoedwerkzaamheden behoudt XYLS zich het recht om extra kosten in rekening brengen, zoals beschreven in artikel 5 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. XYLS voert in eerste instantie zelf de overeengekomen werkzaamheden uit, tenzij de aard en/of hoeveelheid van de werkzaamheden XYLS het recht geeft om gebruik te maken van derden.
 6. Beoordeling voor de rechtvaardiging van het gebruik van derden komt ten alle tijde aan XYLS toe.
 7. XYLS voert haar opdrachten uit naar Nederlands en overeenkomstig Europees recht. De geleverde diensten en/of producten houden in beginsel geen rekening met buitenlands recht. Dit geldt ook indien de diensten en/of producten niet in de Nederlandse taal zijn geleverd. Tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om de opdracht anders dan naar Nederlands of Europees recht uit te voeren.
 8. XYLS kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van templates die vervaardigd zijn door XYLS. Dit kan betekenen dat er Overeenkomstige bepalingen in verkregen documenten te vinden zijn van verschillende opdrachtgevers. Op de templates van XYLS rust auteursrecht van XYLS. Het staat Opdrachtgever vrij om ervoor te kiezen om af te wijken van de door XYLS vervaardigde templates.
 9. Voor het afwijken van de templates wordt altijd schriftelijk akkoord gegeven, voor het verrichten van enige werkzaamheden.
 10. Door afwijking van templates zal XYLS werkzaamheden op maat verrichten voor Opdrachtgever, waarvoor XYLS een meerprijs in rekening brengt. Deze meerprijs wordt te allen tijde schriftelijk, voor aanvang van de werkzaamheden, medegedeeld aan Opdrachtgever.

8.    Incassowerkzaamheden

 1. Bij het verrichten van incassowerkzaamheden heeft XYLS informatie nodig van Opdrachtgever. Deze informatie bevatten ook persoonsgegevens van de debiteur van Opdrachtgever.
 2. Na het ontvangen van de benodigde informatie van Opdrachtgever zal XYLS allereerst een sommatie verzenden aan de debiteur van Opdrachtgever, met een betaaltermijn van 7 dagen. Hierbij brengt XYLS de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening bij debiteur. Bij betaling van deze sommatie ontvangt Opdrachtgever de hoofdsom van XYLS en ontvangt Opdrachtgever een btw-factuur van XYLS.
 3. Indien betaling van de sommatie uitblijft, dan zal XYLS een tweede sommatie verzenden met een betalingstermijn van 3 dagen.
 4. Indien betaling wederom uitblijft, zal XYLS telefonisch contact opnemen met debiteur om een betalingsregeling te treffen. Een eventuele betalingsregeling zal contractueel vastgelegd worden.
 5. Als betaling reeds uitblijft of de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, zal XYLS, met goedkeuring van Opdrachtgever, een concept dagvaarding opstellen. Voor dit concept brengt XYLS €275,00 in rekening bij Opdrachtgever.
 6. Als in het uitzonderlijke geval nog niet betaald is, is de dagvaarding gereed om te verzenden aan de rechtbank. Hierbij komen aanvullende kosten voor Opdrachtgever, die teruggevorderd kunnen worden in een gerechtelijke procedure. De kosten hiervoor zijn:
  • €50,00 administratiekosten;
  • betekening dagvaarding (zoals berekend aldaar);
  • Griffierecht kantongerecht (zoals berekend aldaar);
  • Uurtarief XYLS €90,00 bij verdere acties in de gerechtelijke procedure.
 7. Indien debiteur het verschuldigde bedrag direct aan Opdrachtgever betaalt, terwijl de incassoprocedure al is gestart, is XYLS gerechtigd 50% van de hoofdsom samen met de gevorderde incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 8. In geen enkel geval garandeert XYLS het verkrijgen van de openstaande schuld(en) van de schuldenaar aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen recht ontlenen aan het niet verkrijgen van de openstaande schuld van de schuldenaar door gebruik te maken van de incassodiensten van XYLS.

9.    Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt in beginsel op het moment dat de opdracht is afgerond, of op de datum die is aangegeven op de Overeenkomst.
 2. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is louter mogelijk met wederzijds goedvinden en het voldoen van facturen, welke uit hoofde van de Overeenkomst nog voldaan dienen te worden.

10. Levering

 1. Levering geschiedt binnen de overeengekomen termijn. Bij het uitblijven van een dergelijke termijn of als XYLS naar eigen beoordeling niet aan de overeengekomen termijn kan voldoen, geschiedt de levering in ieder geval binnen 30 dagen.
 2. XYLS kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door de Opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van Opdrachtgever. Hierbij wordt het gedane werk wel verkend met de teruggave van geld.

11.  Betalingsvoorwaarden

 1. Het aan XYLS verschuldigde bedrag dient per direct betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. In ieder geval dient de factuur betaald te zijn voordat XYLS overgaat tot levering van de overeengekomen zaken/diensten. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Opdrachtgever een herinnering worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wanneer aan de herinnering niet voldaan is, wordt een aanmaning verstuurd. Aan deze aanmaning zitten administratiekosten verbonden, namelijk € 50,00.
 3. Indien de Opdrachtgever ook na verloop van de tweede termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is XYLS bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten over te gaan.
 4. Wanneer de factuur geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar van de Opdrachtgever, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan XYLS het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de Opdrachtgever. Hiervoor gelden de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden.

12. Wettelijke rente/ buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft XYLS de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de Dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

13. Aansprakelijkheid

 1. XYLS is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door XYLS geleverd worden. XYLS kan nimmer door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Daarbij betreft elke Overeenkomst een inspanningsverplichting aan de zijde van XYLS.
 2. De Opdrachtgever is tegenover XYLS aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door XYLS in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de Opdrachtgever niet kan worden toegerekend.
 3. Indien XYLS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. XYLS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat XYLS is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien XYLS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van XYLS beperkt tot maximaal 3 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 3.000,00. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat XYLS in het kader van de opdracht in de laatste 12 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 6. XYLS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van XYLS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan XYLS toegerekend kunnen worden en

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. XYLS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Opdrachtgever vrijwaart XYLS tegen alle aanspraken van derden, en zal XYLS de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door XYLS verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens XYLS en de door XYLS bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken hulppersonen, 1 jaar.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van XYLS of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien XYLS een doorverwijzing krijgt van een van de partners voor het leveren van producten en/of diensten dan wel werkzaamheden van welke aard dan ook, ligt alle aansprakelijk bij de desbetreffende partner.

14. Auteursrechtelijke bepaling

 1. Op alle door XYLS vervaardigde materialen rust auteursrecht van XYLS. Het is niet toegestaan materialen te gebruiken of te kopiëren.
 2. Op alle materialen op de website van XYLS rust eveneens het auteursrecht.
 3. Op de templates die vervaardigd zijn door XYLS rust ook het auteursrecht. Templates kunnen toegespitst zijn op het bedrijf van de Opdrachtgever. Het toegespitste document dat de Opdrachtgever ontvangt, mag de Opdrachtgever enkel zelf gebruiken. Opdrachtgever mag deze documenten niet doorsturen/verkopen aan anderen.
 4. Bij schending van het auteursrecht zal XYLS Opdrachtgever eerst sommeren de materialen te verwijderen. Bij uitblijven hiervan zal XYLS juridische stappen ondernemen om haar materialen terug te vorderen.

15. Klachten

 1. De Opdrachtgever dient klachten over gebrekkige producten en/of diensten volledig en duidelijk te omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij XYLS. Dit is nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand (30 dagen) is tijdig.
 2. De Opdrachtgever is ingeval van klachten louter gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de ernst en de inhoud van de klacht. Dit ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de termijn die is overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever dient XYLS altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. Is herstel of vervanging als bedoeld in het voorgaande lid niet mogelijk, of kan dit niet van XYLS worden gevergd, of draagt XYLS niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.
 5. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan XYLS, ongeacht het hiervoor bepaalde.

16.  Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor XYLS ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is XYLS niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. XYLS heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. XYLS behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren.
 3. Indien XYLS een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

17. Geheimhouding

Beide partijen (XYLS en Opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18. Algemene Verordening Gegevensbescherming en XYLS

XYLS conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring raadplegen. Eveneens sluit XYLS verwerkersovereenkomsten met partijen, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

19. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door XYLS.

20. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden van XYLS, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

21. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze algemene voorwaarden leidend.

22. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Klant en XYLS wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

23. Forumkeuze

De Rechtbank Midden Nederland, Locatie Amersfoort (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen XYLS en Opdrachtgever. Niettemin heeft XYLS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

24. Wijziging van de algemene voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van XYLS, behoudt XYLS zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

25. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze algemene voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

XY Legal Solutions B.V.

E-mail: info@xyls.nl
Website: www.xyls.nl
Tel: +31 (0)30 – 227 03 86
Adres: Euclideslaan 1 | Unit 3 | 3584 BL | Utrecht, Nederland

Btw nr. NL859638923B01 | KvK. Nummer: 73716855

Versie: 2020

Download de algemene voorwaarden als pdf document