Wij helpen u bij het opstellen van uw juridische documenten: Snel, Professioneel en Betaalbaar!

Onze Disclaimer


1.    Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht van XYLS is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

XYLS sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van XYLS bij onbestemde partijen zijn belandt.

2.    Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website zo duidelijk te zijn als mogelijk. Toch zijn er soms zaken waar u twijfel over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor u van belang kan zijn.

1.     Aanwezige informatie op de website

Hoewel XYLS in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2.     Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan XYLS. Zonder schriftelijke toestemming van XYLS is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3.     Prijsstelling

Prijzen, aangegeven op de website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen altijd wijzigen. Ook gedurende de looptijd van samenwerking met XYLS kunnen prijzen veranderen. Hiervan wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gesteld.

4.     Rechten

Aan de informatie op de website van XYLS kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover? Lees dan onze algemene voorwaarden.