Wij helpen u bij het opstellen van uw juridische documenten: Snel, Professioneel en Betaalbaar!

Onze Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden XY Legal Solutions

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Opdrachtnemer: de Besloten Vennootschap XY Legal Solutions, hierna te noemen de XYLS.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke (consument) of rechtspersoon die diensten/producten van XYLS afneemt dan wel met wie XYLS in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen XYLS en opdrachtgever tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

Inhoudsopgave algemene voorwaarden XY Legal Solutions

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen
 3. Overeenkomst
 4. Uitvoering overeenkomst
 5. Levering
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
 8. Aansprakelijkheid
 9. Auteursrechtelijke bepalingen
 10. Klachten
 11. Geheimhouding
 12. Toepasselijk recht
 13. Forumkeuze
 14. AVG

 

01. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van XYLS zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen XYLS en een opdrachtgever waarop XYLS deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Uitgezonderd de gevallen waarin schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

 

02. Prijzen

1. Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van XYLS. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of goederen niet verhoogd zonder dat een opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.

2. De prijzen die vermeldt worden op de website, vormen een indicatie. Wanneer XYLS dit nodig acht, zal er aan documenten gewerkt worden op uurbasis (€ 100,00 per uur). Uiteraard is dit enkel het geval wanneer dit schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en XYLS.

 

03. Overeenkomst

 1. Door XYLS opgestelde offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Offertes zijn vrijblijvend.
 2. De kostenopgave hangt altijd samen met de omschreven opzet van het project.
 3. De overeenkomsten met XYLS komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Door het verrichten van een betaling in de webshop van XYLS komt eveneens een overeenkomst tussen opdrachtgever en XYLS tot stand.
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomsten met XYLS kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Mondelinge en schriftelijke toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van XYLS en/of door XYLS ingeschakelde derden, binden XYLS niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

04. Uitvoering overeenkomst

 1. XYLS staat ervoor in dat een geleverde zaken en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De beoordeling of de door XYLS geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan XYLS.
 2. De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van artikel 4 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XYLS herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door XYLS geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en diensten) door XYLS niet conform de overeenkomst is.
 3. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is XYLS gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. XYLS zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 4. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door XYLS, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door XYLS immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 5. XYLS zal bij uitvoering van de overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.
 6. De weergegeven prijzen in de webwinkel; vormen een richtprijs. Als XYLS van mening is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd tegen de in de webwinkel aangegeven prijs, zal er op basis van uurtarief gewerkt worden a € 100 per uur. Opdrachtgever wordt hier te allen tijde schriftelijk van op de hoogte gebracht. Indien Opdrachtgever akkoord is, wordt het reeds betaalde bedrag verrekend. Indien Opdrachtgever niet akkoord is, ontvangt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag terug op de aangegeven bankrekening.

 

05. Levering

  1. Levering geschiedt binnen op de website aangegeven termijnen. Wanneer XYLS naar eigen beoordeling niet aan de op de website aangegeven leveringstermijn kan voldoen, geschiedt de levering in ieder geval binnen 30 dagen.
  2. XYLS kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de opdrachtgever.
  3. Toegepast op het Juridisch Adviesabonnement:

3.1. Bij het juridisch adviesabonnement gelden de volgende opzegtermijnen vanuit de Opdrachtgever:

- 1 maand opzegtermijn in geval van het juridisch advies abonnement van 3 maanden.

- 2 maanden opzegtermijn in geval van het juridisch advies abonnement van 6 maanden.

- 3 maanden opzegtermijn in geval van het juridisch advies abonnement van 12 maanden.

3.2. Na het eindigen van een termijn van ofwel 3 maanden, ofwel 6 maanden, ofwel 12 maanden, wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet tegen hetzelfde tarief maar is het maandelijks opzegbaar.

3.3. De opzegtermijn vanuit XY Legal Solutions bedraagt in alle gevallen 14 dagen. XY Legal Solutions hoeft redenen voor opzegging niet te onderbouwen.

3.4. De maandelijkse kosten van het abonnement mogen verhoogd worden door XY Legal Solutions. XY Legal Solutions dient Opdrachtgever hiervan minstens 1 maand van tevoren over in kennis te stellen.

3.5. De onbeperkte mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen wordt gezien in de context van redelijkheid en billijkheid. Indien de hulpvraag dermate groot lijkt te zijn en het naar inzicht van XY Legal Solutions niet mogelijk is om  Opdrachtgever binnen het abonnement te adviseren, kan XY Legal Solutions aangeven dat er vanaf nu gewerkt wordt op basis van het geldende uurtarief van € 90,00. Uiteraard wordt Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis gesteld en heeft Opdrachtgever in alle gevallen de mogelijkheid om dit traject te weigeren. Indien Opdrachtgever een verder traject weigert, dient Opdrachtgever zich te onthouden van het nogmaals opnemen van telefonisch contact over hetzelfde onderwerp.

3.6. Het advies is nimmer bindend, ook niet wanneer een medewerker van XY Legal Solutions dit heeft aangegeven. Aan het vrijblijvende juridische advies kan geen rechten worden ontleend: het maken van een keuze op basis van het advies en de verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt bij de Opdrachtgever.

 

06. Betalingsvoorwaarden

 1. Het aan XYLS verschuldigde bedrag dient per direct betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen door betrokken partijen.
 2. Betaling geschiedt direct via de website.
 3. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn maximaal 14 dagen. In ieder geval dient de factuur betaald te zijn voordat deze geleverd is. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de opdrachtgever een herinnering worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wanneer aan de herinnering niet voldaan is, wordt een aanmaning verstuurd. Aan deze aanmaning zitten administratiekosten verbonden, namelijk € 50,00.
 4. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de tweede termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is XYLS bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 7, over te gaan.
 5. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar van de opdrachtgever, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan XYLS het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de opdrachtgever. Hiervoor gelden de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden.

 

07. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft XYLS de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

 

08. Aansprakelijkheid

 1. XYLS is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door XYLS geleverd worden. XYLS kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever is tegenover XYLS aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door XYLS in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de opdrachtgever niet kan worden toegerekend.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal 3 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 3.000,00. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 12 maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, 1 jaar.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

09. Auteursrechtelijke bepalingen

 Alle auteursrechten voor de content op de website van XYLS zijn van XYLS. Het is niet toegestaan content te gebruiken of kopiëren.

10. Klachten

 1. De opdrachtgever dient klachten over gebrekkige producten en/of diensten volledig en duidelijk omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij XYLS. Dit is nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. De opdrachtgever is ingeval van klachten louter gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de ernst en de inhoud van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de termijn die is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever dient XYLS altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. Is herstel of vervanging als bedoeld in het voorgaande lid niet mogelijk, of kan dit niet van XYLS worden gevergd, of draagt XYLS niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 5. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan XYLS, ongeacht het hiervoor bepaalde.

 

11. Geheimhouding

Beide partijen (XYLS en opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen XYLS en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

13. Forumkeuze

XYLS verklaart de rechtbank Midden-Nederland bevoegd op alle geschillen met XYLS.

 

14. AVG

XYLS draagt immer zorg voor een verantwoorde manier wanneer het gaat om privacygevoelige gegevens. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.