Wij helpen u bij het opstellen van uw juridische documenten: Snel, Professioneel en Betaalbaar!

Onze Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden XY Legal Solutions

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Opdrachtnemer: de Besloten Vennootschap XY Legal Solutions, hierna te noemen de XYLS.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke (consument) of rechtspersoon die diensten/producten van XYLS afneemt dan wel met wie XYLS in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen XYLS en opdrachtgever tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

Inhoudsopgave algemene voorwaarden XY Legal Solutions

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen
 3. Overeenkomst
 4. Uitvoering overeenkomst
 5. Levering
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
 8. Aansprakelijkheid
 9. Auteursrechtelijke bepalingen
 10. Klachten
 11. Geheimhouding
 12. Toepasselijk recht
 13. Forumkeuze
 14. AVG

 

01. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van XYLS zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen XYLS en een opdrachtgever waarop XYLS deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Uitgezonderd de gevallen waarin schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

 

02. Prijzen

1. Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van XYLS. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of goederen niet verhoogd zonder dat een opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.

2. De prijzen die vermeldt worden op de website, vormen een indicatie. Wanneer XYLS dit nodig acht, zal er aan documenten gewerkt worden op uurbasis (€ 100,00 per uur). Uiteraard is dit enkel het geval wanneer dit schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en XYLS.

 

03. Overeenkomst

 1. Door XYLS opgestelde offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Offertes zijn vrijblijvend.
 2. De kostenopgave hangt altijd samen met de omschreven opzet van het project.
 3. De overeenkomsten met XYLS komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Door het verrichten van een betaling in de webshop van XYLS komt eveneens een overeenkomst tussen opdrachtgever en XYLS tot stand.
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomsten met XYLS kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Mondelinge en schriftelijke toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van XYLS en/of door XYLS ingeschakelde derden, binden XYLS niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

04. Uitvoering overeenkomst

 1. XYLS staat ervoor in dat een geleverde zaken en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De beoordeling of de door XYLS geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan XYLS.
 2. De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van artikel 4 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XYLS herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door XYLS geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en diensten) door XYLS niet conform de overeenkomst is.
 3. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is XYLS gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. XYLS zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 4. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door XYLS, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door XYLS immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 5. XYLS zal bij uitvoering van de overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

 

05. Levering

 1. Levering geschiedt binnen op de website aangegeven termijnen. Wanneer XYLS naar eigen beoordeling niet aan de op de website aangegeven leveringstermijn kan voldoen, geschiedt de levering in ieder geval binnen 30 dagen.
 2. XYLS kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de opdrachtgever.

 

06. Betalingsvoorwaarden

 1. Het aan XYLS verschuldigde bedrag dient per direct betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen door betrokken partijen.
 2. Betaling geschiedt direct via de website.
 3. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn maximaal 14 dagen. In ieder geval dient de factuur betaald te zijn voordat deze geleverd is. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de opdrachtgever een herinnering worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wanneer aan de herinnering niet voldaan is, wordt een aanmaning verstuurd. Aan deze aanmaning zitten administratiekosten verbonden, namelijk € 50,00.
 4. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de tweede termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is XYLS bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 7, over te gaan.
 5. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar van de opdrachtgever, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan XYLS het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de opdrachtgever. Hiervoor gelden de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden.

 

07. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft XYLS de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

 

08. Aansprakelijkheid

 1. XYLS is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door XYLS geleverd worden. XYLS kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever is tegenover XYLS aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door XYLS in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de opdrachtgever niet kan worden toegerekend.

 

09. Auteursrechtelijke bepalingen

 Alle auteursrechten voor de content op de website van XYLS zijn van XYLS. Het is niet toegestaan content te gebruiken of kopiëren.

10. Klachten

 1. De opdrachtgever dient klachten over gebrekkige producten en/of diensten volledig en duidelijk omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij XYLS. Dit is nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. De opdrachtgever is ingeval van klachten louter gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de ernst en de inhoud van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de termijn die is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever dient XYLS altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. Is herstel of vervanging als bedoeld in het voorgaande lid niet mogelijk, of kan dit niet van XYLS worden gevergd, of draagt XYLS niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 5. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan XYLS, ongeacht het hiervoor bepaalde.

 

11. Geheimhouding

Beide partijen (XYLS en opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen XYLS en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

13. Forumkeuze

XYLS verklaart de rechtbank Midden-Nederland bevoegd op alle geschillen met XYLS.

 

14. AVG

XYLS draagt immer zorg voor een verantwoorde manier wanneer het gaat om privacygevoelige gegevens. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.